Για τις κατηγορίες κατάταξης μελών όπως προκύπτουν από την τροποποίηση του Καταστατικού, άρθρο 6, που ψηφίστηκε στη Γ.Σ. στις 30/03/2014 διασαφηνίζονται τα ακόλουθα :

Οπου αναφέρεται στο Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, διευκρινίζεται ότι απαιτείται εκπαίδευση σε ένα Ενιαίο συγκεκριμένο Πρόγραμμα που περιλαμβάνει :

α) Κορμό-εισαγωγή στη Συμβουλευτική, βασικές δεξιότητες, πλαίσιο, λειτουργία, δεοντολογία &

β) σε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση

Βάσει του άρθρου 6 του Καταστατικού, που ψηφίστηκε στη Γ.Σ. στις 30/03/2014 διευκρινίζεται ότι για όλες τις κατηγορίες μελών ισχύει ότι η σχετική εκπαίδευση θα πρέπει να συμπληρωθεί σε χρονικό διάστημα όχι λιγότερο από 3 έτη και όχι περισσότερο από 6 έτη.

1. ΕΓΚΡΙΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να εγγραφούν Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Σπουδών που έχουν ολοκληρώσει:

 • 550 ώρες εκπαίδευσης ενόςενιαίου συγκεκριμένου προγράμματος στη Συμβουλευτική σε μία βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Αναλυτικά, οι 100 ώρες αφορούν τον Κορμό – Εισαγωγή στη Συμβουλευτική και οι υπόλοιπες 450 ώρες αφορούν την Κατεύθυνση – Θεωρία της (συγκεκριμένης) Προσέγγισης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών ετών και όχι μεγαλύτερο των έξι ετών.
 • 160 ώρες πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης.
 • 600 ώρες εποπτευόμενης εργασίας μετά το πέρας της εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιηθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των τριών ετών από το πέρας της εκπαίδευσης αυτής και αφορά 60 ώρες εποπτείας με αναλογία 8 ώρες εργασίας προς μία  ώρα εποπτείας.
 • Απαραίτητος ελάχιστος χρόνος για τη συμπλήρωση των ωρών της πρακτικής άσκησης θεωρούνται τα δύο χρόνια.
 • Η Εποπτεία είναι συνεχιζόμενη και πρέπει να είναι τουλάχιστον 160 ωρών συνολικά και να γίνεται ανά 8 ώρες άσκησης της Συμβουλευτικής μία ώρα εποπτείας και όχι λιγότερο από 1 ½ ώρα το μήνα.
 • 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον 50 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας εκτός προσέγγισης.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα  ανά  έτος τουλάχιστον).
 • Μπορούν επίσης να γίνουν έγκριτα μέλη σε διάστημα μέχρι και δύο ετών από την αναγνώριση του Σωματείου (1994), οι Σύμβουλοι που αποδεικνύουν ότι έχουν ασκήσει τη Συμβουλευτική κατά τα τελευταία δέκα (10) χρόνια.

  

2. ΑΠΛΑ ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να εγγραφούν:

1) Μη Πτυχιούχοι

Απαιτούνται:

 • 100 ώρες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική και
 •  600 ώρες εκπαίδευσης σε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.
 • 160 ώρες εποπτευόμενης άσκησης της Συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εκπαίδευσης, με την αναλογία 1 ώρα εποπτείας προς 4 ώρες άσκησης.
 • 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα  ανά  έτος τουλάχιστον).

2) Πτυχιούχοι Γενικού Πτυχίου (φιλόλογοι, δικηγόροι κλπ)

 Απαιτούνται:

 •  100 ώρες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική και
 • 450 ώρες εκπαίδευσης σε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.
 • 160 ώρες εποπτευόμενης άσκησης της Συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εκπαίδευσης, με την αναλογία 1 ώρα εποπτείας προς 4 ώρες άσκησης.
 • 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα  ανά  έτος τουλάχιστον).

3) Πτυχιούχοι Ανθρωπιστικών Σπουδών (ψυχολόγοι-κοινωνικοί λειτουργοί κ.λπ.)

Απαιτούνται:

 • 100 ώρες σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική και
 • 300 ώρες εκπαίδευσης σε βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.
 • 160 ώρες εποπτευόμενης άσκησης της Συμβουλευτικής κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της εκπαίδευσης, με την αναλογία 1 ώρα εποπτείας προς 4 ώρες άσκησης.
 • 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα  ανά  έτος τουλάχιστον).

Δικαίωμα να γίνουν απλά τακτικά μέλη, σε διάστημα μέχρι και δύο (2) ετών από την έγκριση του σωματείου (1994) έχουν οι Σύμβουλοι που αποδεικνύουν ότι έχουν ασκήσει επί πέντε (5) χρόνια τη Συμβουλευτική.

3. ΔΟΚΙΜΑ μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν ολοκληρώσει:

 • 250 ώρες εκπαίδευσης ενός συγκεκριμένου προγράμματος στη Συμβουλευτική.
 •  60 ώρες εποπτευόμενης εργασίας (4 ώρες εργασίας προς 1 ώρα εποπτείας).
 • 30 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας, όπως αυτή ορίζεται από την κάθε προσέγγιση και τεκμηριωμένη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα  ανά  έτος τουλάχιστον).

Η παραμονή σε αυτή την κατηγορία ορίζεται έως πέντε έτη, μετά δε το πέρας της πενταετίας δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής ως δόκιμο μέλος.

 

Μέλη του ΔΣ

Ιδρυτικά μέλη

Επίτιμα μέλη

Γιατί να είμαι μέλος

Ποιος μπορεί να είναι μέλος

Μέλη - Κέντρα σπουδών στη Συμβουλευτική