Ως μέλη της Εταιρείας μπορούν να εγγραφούν:

 • Σύμβουλοι,
 • Ψυχολόγοι,
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί,
 • Εκπαιδευτικοί,
 • Νοσηλευτές,
 • Επιστημονικοί Σύλλογοι κοινωνικής κατεύθυνσης
 • Σωματεία κοινωνικής κατεύθυνσης
 • Όσοι ασχολούνται με τα επαγγέλματα υγείας, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, τα μέλη διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις ώρες εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει στη Συμβουλευτική, τις ώρες πρακτικής άσκησης και τις ώρες άσκησης του επαγγέλματος:

 • Έγκριτα τακτικά
 • Απλά τακτικά
 • Δόκιμα

Η ύπαρξη εποπτείας είναι απαραίτητο κριτήριο.
 Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει δικαίωμα εγγραφής - άπαξ -  και ετήσια συνδρομή.
 Τα μέλη της Εταιρείας εγγράφονται αυτόματα στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής(E.A.C.).
 Η συμμετοχή αυτή δίνει την δυνατότητα απόκτησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Συμβούλου, εφόσον ικανοποιούνται τα απαραίτητα κριτήρια.

 

Μέλη του ΔΣ

Ιδρυτικά μέλη

Επίτιμα μέλη

Γιατί να είμαι μέλος

Μέλη - Κέντρα σπουδών στη Συμβουλευτική

Κατάταξη μελών