Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) είναι η Εθνική Εταιρεία των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και αποτελεί Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής (E.A.C.) και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Από 9/01/2014 είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Αριθμό Μητρώου: ΓΕΜΗ 1285702013000.

Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της Συμβουλευτικής ως μέσο για την αναβάθμιση του τρόπου ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα επιδιώκει :

 • Τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και την προώθηση της έννοιας της Συμβουλευτικής σε Ελληνικό και Διεθνές επίπεδο.

 • Τη διάδοση της επιστήμης της Συμβουλευτικής.

 • Την ανάπτυξη και εδραίωση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

 • Την υποστήριξη των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας και όλων όσων χρησιμοποιούν συμβουλευτικές δεξιότητες επιδιώκοντας την προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευση των ιδίων ή άλλων.

 • Τη διευκόλυνση της μελέτης, εμβάθυνσης και διάδοσης των τεχνικών της Συμβουλευτικής.

 • Τον καθορισμό προτύπων επαγγελματικών σπουδών και την οριοθέτηση της εκπαίδευσης του Συμβούλου.

 • Την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας.

 • Τη διατήρηση υψηλού επιπέδου πρακτικής και δια βίου εκπαίδευσης.

 • Τη συσπείρωση των Εκπαιδευτικών Κέντρων Συμβουλευτικής και των Οργανισμών που λειτουργούν στον χώρο της Συμβουλευτικής στην Ελλάδα αλλά και Διεθνώς.

 • Την εκπροσώπηση του Ελληνικού χώρου της Συμβουλευτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς, Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς καθώς και τη διευκόλυνση διαπολιτισμικών ανταλλαγών και μονίμων ή/και περιοδικών συνεργασιών με μέλη αντιστοίχων οργανώσεων άλλων χωρών.

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών η Εταιρεία μετέρχεται κάθε νομίμου μέσου που προβλέπεται, ειδικότερα δε προβαίνει σε :

 • Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, μαθημάτων, κλπ.

 • Προώθηση ερευνών στον τομέα της Συμβουλευτικής.

 • Δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης και πληροφοριών για τα μέλη της.

 • Ανάπτυξη ιδιαίτερων δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων.

 • Έκδοση βιβλίων και εντύπων πάνω στο ιδιαίτερο αντικείμενο της Συμβουλευτικής.

 • Ενημέρωση για την εκδοτική και επιστημονική δραστηριότητα στον χώρο της Συμβουλευτικής.

 

Δομή

Ιστορία