Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου  και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα. Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας. Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωσητων ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων,  ηαντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και θεμάτων όπως η αυτό-ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας και επεξεργασία συναισθηματικών εσωτερικών συγκρούσεων, κλπ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι ή προσεγγίσεις Συμβουλευτικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

  • Ψυχαναλυτική/Freud
  • Ατομική Ψυχολογία/Adler
  • Αναλυτική Ψυχολογία/Jung
  • Προσωποκεντρική/Rogers
  • Gestalt/Pearls
  • Υπαρξιακή
  • Σωματική/Reich
  • Συστημική
  • Συμπεριφοριστική-Γνωστική
  • Κατευθυντική μη Παρεμβατική/Lobrot,

Η μέθοδος ή προσέγγιση που εφαρμόζει ο κάθε Σύμβουλος κατά την άσκηση της Συμβουλευτικής βασίζεται στην ειδική θεωρητική και πρακτική του εκπαίδευση, με την οποία αποκτά την εξειδίκευση του.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) δεν εκπροσωπεί καμία προσέγγισης της Συμβουλευτικής.

 

Το έργο του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας