Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής

Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής

 

Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στον επιστημονικό κλάδο της Ψυχικής Υγείας, η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής αποσαφηνίζει τα ακόλουθα:

  1. Ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας νοείται ο ειδικός επιστήμονας, ο οποίος αναλαμβάνει την διαχείριση συμπεριφορών και προβλημάτων που απορρέουν από τον γάμο, την οικογένεια, την υγεία, το γήρας, τη κοινωνική ή βιολογική αναπηρία, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την αντιμετώπιση κρίσεων, τη βελτίωση των σχέσεων, τα θέματα ανάπτυξης, την ενίσχυση και εξέλιξη της προσωπικής ενημερότητας, τη διαχείριση των συναισθημάτων, των σκέψεων, των αντιλήψεων και των εσωτερικών ή εξωτερικών συγκρούσεων, ο ειδικός που προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα.

 

  1. Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου και του Συμβουλευόμενου που απευθύνεται σ' αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στους Συμβουλευόμενους ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τους απασχολούν με το σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας. Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση ή/και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, θέματα αυτοανάπτυξης, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση των σχέσεων με άλλους, ανάπτυξη αυτοσυνειδητοποίησης και αυτογνωσίας και διεργασία συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης.

 

  1. O Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας αποτελεί θεσμοθετημένο – κατοχυρωμένο επάγγελμα σε πολλές χώρες του δυτικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού, υπό την έννοια ότι τα κράτη έχουν ψηφίσει νόμους με τους οποίους: α) αναπτύσσεται το περίγραμμα του Συμβούλου, β) καθορίζονται τα κριτήρια – τα προσόντα – οι σπουδές που απαιτούνται, γ) ορίζεται ο τρόπος λήψης άδειας επαγγέλματος, καθώς και δ) ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος (Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας). Χώρες στις οποίες ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας αποτελεί θεσμοθετημένο – κατοχυρωμένο επάγγελμα είναι ενδεικτικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.

 

  1. Στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα ρυθμιστεί νομοθετικά το περίγραμμα, τα κριτήρια, τα προσόντα, και ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του Συμβούλου.  Για τον λόγο αυτό η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, ως ο μοναδικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας στην Ελλάδα των Συμβούλων Ψυχικής Υγείας, εντείνει ειδικά τα τελευταία έτη και μάλιστα κατά την τελευταία τριετία τις προσπάθειές της προκειμένου να ρυθμιστεί νομοθετικά το επάγγελμα του Συμβούλου, πάντοτε έχοντας ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την ψυχική υγεία των συμβουλευομένων. 

 

  1. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας είναι επάγγελμα που ασκείται νόμιμα στην Ελλάδα, και για τον λόγο αυτό ο κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τις προϋποθέσεις,  μπορεί να κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ΚΑΔ 86.90.18.02 Κατά την Α.Α.Δ.Ε., το συγκεκριμένο επάγγελμα ανήκει στον ΚΑΔ 86.90 (Λοιπές Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας), και ειδικότερα στον ΚΑΔ 86.90.18 με τίτλο Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, όπου ως πρώτη δραστηριότητα είναι οι Υπηρεσίες Παιδοψυχολόγου (ΚΑΔ 86.90.18.01), ως δεύτερη δραστηριότητα είναι οι Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (ΚΑΔ 86.90.18.02), ως τρίτη  δραστηριότητα είναι οι υπηρεσίες Ψυχοθεραπευτή (ΚΑΔ 86.90.18.03), ως τέταρτη δραστηριότητα είναι οι υπηρεσίες Ψυχολόγου (ΚΑΔ 86.90.18.04).

 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλαίσιο που να ρυθμίζει αναγκαστικά τη λειτουργία του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής υγείας, όπως γίνεται ενδεικτικά με τα επαγγέλματα των δικηγόρων και των ιατρών, όπου τα επαγγελματικά τους σωματεία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και όχι ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, δεν συνεπάγεται μη νόμιμη άσκηση στην Ελλάδα.