Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής(Ε.Ε.Σ.) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Όργανα του Σωματίου είναι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.): Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 5 Μέλη. Η θητεία των μελών διαρκεί τέσσερα χρόνια. Το Δ.Σ. ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια με αποχώρηση τεσσάρων μελών του τη μία διετία και πέντε την επομένη. Στο Δ.Σ. κάθε φορά, εκλέγονται άτομα διαφορετικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής, με μέγιστο αριθμό δύο άτομα της ίδιας προσέγγισης, εκτός εάν εκλείπουν υποψηφιότητες από άλλες προσεγγίσεις.

Το τρέχον Δ.Σ. απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρoς: Εύα Μεταλίδη

Αντιπρόεδρος: Έβελυν Αγγελοπούλου

Γενική Γραμματέας: Ανθή Δήμητσα

Ταμίας: Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος

Μέλη: Ιωάννης Λαιμοδέτης

Ιουλία Κούρτη

Ζωγραφιά Βακάλογλου

Παναγιώτης Μαργώνης

 


Β. Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.): Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Σ. στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ή όποτε κρίνει σκόπιμο και υποβάλλει την έκθεσή για την οικονομική διαχείριση  στη Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται από τρία μέλη τα οποία εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ.

Η τρέχουσα Ε.Ε. απαρτίζεται από τους:

Χρίστος Παπανικολάου

Φάνη Ξένου

Νίκη Ρουμπέα

 

Γ. Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συνέρχεται μία φορά τον χρόνο για να ασκήσει έλεγχο στα μέλη του Δ.Σ., να κρίνει τον απολογισμό, να ψηφίσει νέο Δ.Σ. Συμμετέχουν όλα τα ενεργά και ταμιακώς ενήμερα μέλη της Ε.Ε.Σ.

 

Δ. Εθνική Αντιπρόσωπος: Η Εθνική Αντιπρόσωπος ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση με κύριο ρόλο την άριστη εκπροσώπηση της Ε.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.) και την πλήρη ενημέρωση της Ε.Ε.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στις Γενικές Συνελεύσεις και στα λοιπά δρώμενα στον χώρο της Συμβουλευτικής στην Ευρώπη.

Για την τρέχουσα τριετία Εθνική Αντιπρόσωπος είναι η Εύα Μεταλίδη.

Διανύει την δεύτερη θητεία της με διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2020.

 

Ε. Επιτροπές Εργασιών: Για την διενέργεια επιμέρους εργασιών και θεμάτων η Ε.Ε.Σ. έχει θεσπίσει Επιτροπές Εργασιών κάθε μία από τις οποίες ασχολείται με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Οι υπεύθυνοι των επιτροπών δέον να είναι μέλη του εκάστοτε Δ.Σ.

Αναλυτικά οι επιτροπές είναι:

 

1. Επιστημονική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Η δράση αυτής της Επιτροπής αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση κριτηρίων σχετικά με τις σπουδές της Συμβουλευτικής καθώς και στη σύνδεση του χώρου της Συμβουλευτικής με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής στην Ελλάδα.

Γεώργιος Κλεφτάρας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Αλεξάνδρα Γεωργίου

Λυδία Μιχαήλ-Τάττη

 

2. Επιτροπή Κατοχύρωσης Επαγγέλματος

Η επιτροπή αυτή στοχεύει στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας στον Ελληνικό χώρο σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές.
Υπεύθυνη: Μαρία Ντίνου

Μέλη:    Φάνη Ξένου

Εύα Μεταλίδη

Βίβιαν Σαχπάζη

Χρίστος Παπανικολάου

Παναγιώτης Μαργώνης

Γιάννης Λαιμοδέτης

 

3. Επιτροπή έγκρισης μελών

Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων των νέων μελών καθώς και των αιτήσεων των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Συμβουλευτικής. Μετά την αξιολόγηση προτείνεται η έγκριση ή όχι του νέου μέλους στο Δ.Σ. , το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση μέσα σε τρεις μήνες.  

Υπεύθυνη: Ζωγραφιά Βακάλογλου

Μέλη: Μάρω Βρεττού

Ελευθερία Καββαδία

Άννα Καραλή

Ιωάννης Ψάρρας

 

4. Επιτροπή Επικοινωνίας (υπο σύσταση)

Η Επιτροπή αυτή έχει ως στόχο την ενδελεχή οργάνωση, εξέλιξη, πρόοδο και προβολή των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής στα ηλεκτρονικά μέσα:

Μυρτώ Κούτρα

Ζωγραφιά Βακάλογλου 

 

5. Επιτροπή Δεοντολογίας

Κατερίνα Αλεξοπούλου

 

Μαρία Ντίνου

 

Ταυτότητα και Σκοποί

Ιστορία