Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής(Ε.Ε.Σ.) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Όργανα του Σωματίου είναι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.): Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και 5 Μέλη. Η θητεία των μελών διαρκεί τέσσερα χρόνια. Το Δ.Σ. ανανεώνεται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια με αποχώρηση τεσσάρων μελών του τη μία διετία και πέντε την επομένη. Στο Δ.Σ. κάθε φορά, εκλέγονται άτομα διαφορετικών προσεγγίσεων της Συμβουλευτικής, με μέγιστο αριθμό δύο άτομα της ίδιας προσέγγισης, εκτός εάν εκλείπουν υποψηφιότητες από άλλες προσεγγίσεις.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρoς: Έφη Κατηρτζόγλου

Αντιπρόεδρος: Ρουμπίνη Βασιλοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Τσιριγώτης

Ταμίας: Παναγιώτης Εμμανουηλίδης

Μέλη: Παναγιώτης Ασημάκης

Μαρία Θεοτοκά

Μαρία Ντίνου

Έλενα Παντοπούλου

Ευανθία Στάμου

 

 


Β. Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.): Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Σ. στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ή όποτε κρίνει σκόπιμο και υποβάλλει την έκθεσή για την οικονομική διαχείριση  στη Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται από τρία μέλη τα οποία εκλέγονται μαζί με το Δ.Σ.

Η τρέχουσα Ε.Ε. απαρτίζεται από τους:

Υπό Κατασκευή

 

Γ. Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και συνέρχεται μία φορά τον χρόνο για να ασκήσει έλεγχο στα μέλη του Δ.Σ., να κρίνει τον απολογισμό, να ψηφίσει νέο Δ.Σ. Συμμετέχουν όλα τα ενεργά και ταμιακώς ενήμερα μέλη της Ε.Ε.Σ.

 

Δ. Εθνικός Αντιπρόσωπος: Ο Εθνικός Αντιπρόσωπος ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση με κύριο ρόλο την άριστη εκπροσώπηση της Ε.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.) και την πλήρη ενημέρωση της Ε.Ε.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στις Γενικές Συνελεύσεις και στα λοιπά δρώμενα στον χώρο της Συμβουλευτικής στην Ευρώπη.

Για την τρέχουσα τριετία Εθνικός Αντιπρόσωπος είναι ο Παναγιώτης Κούρτης.

 Διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2025.

 

Ε. Επιτροπές Εργασιών: Για την διενέργεια επιμέρους εργασιών και θεμάτων η Ε.Ε.Σ. έχει θεσπίσει Επιτροπές Εργασιών κάθε μία από τις οποίες ασχολείται με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Οι υπεύθυνοι των επιτροπών δέον να είναι μέλη του εκάστοτε Δ.Σ.

Αναλυτικά οι επιτροπές είναι:

 

1. Επιστημονική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Η δράση αυτής της Επιτροπής αφορά στη δημιουργία και αξιολόγηση κριτηρίων σχετικά με τις σπουδές της Συμβουλευτικής καθώς και στη σύνδεση του χώρου της Συμβουλευτικής με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στο αντικείμενο της Συμβουλευτικής στην Ελλάδα.

Υπό Κατασκευή

 

2. Επιτροπή Κατοχύρωσης Επαγγέλματος

Η επιτροπή αυτή στοχεύει στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας στον Ελληνικό χώρο σύμφωνα και με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές.

 Υπό Κατασκευή

 

3. Επιτροπή έγκρισης μελών

Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων των νέων μελών καθώς και των αιτήσεων των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Συμβουλευτικής. Μετά την αξιολόγηση προτείνεται η έγκριση ή όχι του νέου μέλους στο Δ.Σ. , το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση μέσα σε τρεις μήνες.  

Υπό Κατασκευή

 

4. Επιτροπή Επικοινωνίας

Η Επιτροπή αυτή έχει ως στόχο την ενδελεχή οργάνωση, εξέλιξη, πρόοδο και προβολή των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής στα ηλεκτρονικά μέσα:

 Υπό Κατασκευή

 

5. Επιτροπή ψηφιακών εργαστηρίων

 Υπό Κατασκευή

 

6. Υπεύθυνος για την Προστασία και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομέων

   Υπό Κατασκευή

 

7. Επιτροπή Δεοντολογίας

Υπό Κατασκευή

 

8. Επιτροπή Περιοδικής Επιστημονικής Έκδοσης  "Η Συμβουλευτική Σήμερα"

Υπό Κατασκευή

 

9. Επιτροπή Εποπτείας Πιστοποιημένων Προγραμμάτων ΕΕΣ

 Υπό Κατασκευή

 

Ταυτότητα και Σκοποί

Ιστορία