Δεδομένου ότι η Συμβουλευτική περιλαμβάνει την επεξεργασία ευαίσθητων θεμάτων όπου ανακινούνται προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα, ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας πρέπει να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και να διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας προωθεί την υγεία, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος/η τις προσωπικές του αξίες, το δυναμικό του, τις αντοχές του καθώς και τις ικανότητες του να προσδιορίζει τους ατομικούς του στόχους. Είναι υποστηρικτικός σε δύσκολες εμπειρίες ζωής βοηθώντας το Συμβουλευόμενο να προσαρμόζεται, να αλλάζει και να ζει με ένα λειτουργικό και εποικοδομητικό τρόπο. Οι βασικές αξίες της Συμβουλευτικής είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του Συμβούλου, η αμεροληψία και ο σεβασμός προς τον συμβουλευόμενο. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας οφείλει να εργάζεται σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας ανεξάρτητα αν η Συμβουλευτική είναι αμειβόμενη ή εθελοντική. Απαραίτητο θεωρείται να διατηρεί και να αναπτύσσει την προσωπική του ικανότητα Συμβουλευτικής. Αυτό συνεπάγεται την ατομική του ανάλυση, τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση. Η  εποπτεία κρίνεται απαραίτητη. Αναγκαία, επίσης, θεωρείται η διατήρηση και ανάπτυξη της προσωπικής του ικανότητας Συμβουλευτικής. Αυτό συνεπάγεται τη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση, εποπτεία και υποστήριξη του.

 

Τι είναι η Συμβουλευτική